کتاب پرنسیپ

اثر ژروم فراری از انتشارات نگاه - مترجم: بهمن یغمایی-داستان تاریخی