کتاب پادشاه

اثر دونالد بارتلمی از انتشارات نشر نی - مترجم: مزدک بلوری-داستان تاریخی

In this novel, King Arthur is rediscovered - doing battle with the Nazis during the darkest period of World War II. Donald Barthelme is the author of three previous novels and several collections of short stories, notably, "Forty Stories" and "Sixty Stories".


خرید کتاب پادشاه
جستجوی کتاب پادشاه در گودریدز

معرفی کتاب پادشاه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پادشاه


 کتاب من خدمتکار شاه انگلیس بودم
 کتاب ظلمت در نیمروز
 کتاب هنگامی که نیچه گریست
 کتاب اختراع هوگو کابره
 کتاب از چشم غربی
 کتاب میرامار