کتاب نارسیس

اثر هرمان هسه از انتشارات جامی - مترجم: وحید منوچهری واحد-داستان تاریخی

First published in 1930, Narcissus and Goldmund is the story of two diametrically opposite men: one, an ascetic monk firm in his religious commitment, and the other, a romantic youth hungry for worldly experience.Hesse was a great writer in precisely the modern sense: complex, subtle, allusive: alive to the importance of play. Narcissus and Goldmund is his very best. What makes this short book so limitlessly vast is the body-and-soul-shaking debate that runs through it, which it has the honesty and courage not to resolve: between the flesh and spirit, art and scientific or religious speculation, action and contemplation.


خرید کتاب نارسیس
جستجوی کتاب نارسیس در گودریدز

معرفی کتاب نارسیس از نگاه کاربران
یک کتاب که با چنین کلمات ظریف نوشته شده است، غیرعادی است. درباره دوستی، به معنی، جستجو و پیدا کردن.

مشاهده لینک اصلی
من احساس می کنم که اینطور احمقانه می تواند تفسیر شود و چرا نباید کسی آن را مطالعه کند.

مشاهده لینک اصلی
این بدون در نظر گرفتن اسپویلرها دشوار است، اما این کتاب در مورد دو مرد است: کسی که با عقل خود زندگی می کند و دیگران از طریق احساسات خود زندگی می کنند. این سفر طولانی مدت برای دو مرد است زیرا آنها زندگی خود را متلاشی می کنند و دوستی عمیق غنی را به وجود می آورند که به زندگی آنها افزوده می شود. هزینۀ خالص آن - روانشناختی، فلسفی و آگاهی جدید.

مشاهده لینک اصلی
http: //silenciosquefalam.blogspot.pt / ...

مشاهده لینک اصلی
3.5 /// من طعم متمایز از کتابهایی را که خواندم وقتی بیمار بودم میبینم. آقای خلیج به ateåÿl  ± بیمار آیا ± N 2. gã¼nã¼ baåÿladä ± متر، و در حال حاضر 150 صفحه من ilerlemiåÿt. (تلفظ آسان و از AKAI ± ترس ± nasdg yor برای) kitabä ± N baåÿlarä ± n یک updatei من جین آستن romanlarä ± NA dã¶ndã¼äÿã¼nã¼ SA من ¶ylemiåÿt، gerã§ek از بازار اصلی ± gã¶nã¼l آن را به من اهمیت ± ± msattä gã¼lã¼mset شد. ادامه مطلب ettik㧠من ± تعجب rttä ± بود، من اصلا انتظار نداشت برای olaylarä ± N bã¶yl به geliåÿ (در هر چیزی ± توصیه هایی است که ± 'بازدید کنندگان kitabä پیشنهادات ± کنعان از ± متر arkadaåÿä ± متر از birtakä ± yemiåÿt متر اسپویلر: D) ترانه سرا ± N okuduäÿ اول کار من بود . بیشتر این آهنگ ها مربوط به زبان و فلسفه است. من عاشق هر T سایر Zäune ± دو کاراکتر را به با هم در این åÿekil آورده شود .. (یکی از ما öRn Kinyas و Kayra) ± yazarlarä N ویندوز XP در bã¶yl زین ± تی dã¼åÿã¼nc می خواند ± نه بیشتر çOk yaklaåÿtä ± RA ± yor برای من فکر می کنم آنها در دسترس هستند. گونه ± n در almanlarä ± N به عنوان zulã¼m Güzel کنایه شناخته شده، مذهبی ناسا ± L استفاده از ± LDA ± ± NA که دور مطالعات علم و کیفیت sanatä ± ساحل ± laåÿtä ± RA ± R در یک کار oluåÿturulmuåÿ اسلا ± NDA ماه. خوب است حسابتان را بدست آورید، خوب است. اما یک INSANA پسر ± N ã¶mã¼ حساب مشکلات در RAC می توانید فاسد threadsafe ± ± ± ± دا برای همیشه و همیشه آرایه kaäÿä پر کردن larla در ã¶nã¼n سایاکا ± ± ± z و بی معنی به من به آینده ã§ocukã§.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نارسیس


 کتاب آگوست
 کتاب نامه
 کتاب راز داوینچی
 کتاب هنگامی که نیچه گریست
 کتاب شور ذهن
 کتاب فرزند نیل (دو جلدی)