کتاب شگفت زده

اثر برایان سلزنیک از انتشارات افق - مترجم: رضی هیرمندی-داستان تاریخی