کتاب در آستانه فردا

اثر ایوان تورگنیف از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: محمد هادی شفیعی ها-داستان تاریخی

First published in 1859, On the Eve (of the Russian revolution) is another of Turgenevs lyrical idealist works. Ivan Sergeyevich Turgenev (1818-1883) defined the philosophy of nihilism and social change and yet managed to dwell on the bittersweet romanticism of Russias fading nobility. This is a story of Elena, a young spiritually passionate woman with intense social principles, who abandons her family, home, and country, to follow Insarov, a romantic revolutionary rebel to his native Bulgaria. A classic novel of the courage of life choices on the brink of global change.


خرید کتاب در آستانه فردا
جستجوی کتاب در آستانه فردا در گودریدز

معرفی کتاب در آستانه فردا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب در آستانه فردا


 کتاب خدمتکارها
 کتاب جنگ آخرزمان
 کتاب گیلیاد
 کتاب جوینده طلا
 کتاب حافظه ی خاطرات ما
 کتاب راه آهن زیرزمینی