کتاب خانم زایدنمان زیبا

اثر اندرزی ژچی پیورسکی از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - مترجم: ایرج هاشمی زاده-داستان تاریخی