کتاب حیات ذهن

اثر هانا آرنت از انتشارات ققنوس - مترجم: مسعود علیا-داستان تاریخی

توضیحات کتاب حیات ذهن جلد دوم: اراده

هانا آرنت «اندیشمند آلمانی» در جلد اول کتاب حیات ذهن به بررسی قوة تفکر پرداخت و کارش را با کاویدن در حیطة نظر و قوای ذهن آغاز کرد. اینک او در این کتاب به بررسی قوه اراده و همچنین مسئله اختیار انسان پرداخته است. آرنت در جلد دوم حیات ذهن با اراده سر و کار دارد که در کنار تفکر و داوری، به تعبیری، رکنی از جمهوری قوای اوست. نویسنده می‌کوشد در قالب چهار بخش، جایگاه این قوه در تاریخ فلسفه و فکر، رویکردهای گوناگونی که قوة اراده به خود دیده است و نسبت آن با سایر قوای ذهن را بکاود و از چندوچون اهمیت این قوه در حیات ذهن پرده بردارد.
خواندن کتاب حاضر به ویژه با توجه این که کمتر نوشتة مهمی دربارة موضوع مورد بحث به زبان فارسی در دست است می‌تواند مجالی مغتنم برای اندیشیدن و باز اندیشیدن به اراده فراهم کند. همچنین آرنت کوشیده است به پدیدارهایی در این موضوع بپردازد که تا حد چشمگیری زیر پوششی از احتجاج قرار گرفته‌اند که به هیچ روی دلبخواهانه نیست و نباید آن را نادیده گرفت.
کتاب حیات ذهن (اراده) از چهار بخش تشکیل شده است: 1-فیلسوفان و اراده 2-کشف ضمیر آدمی 3-اراده و خرد و 4-نتایج که نفی اراده از دید نیچه و هایدگر را مورد واکاوی قرار داده است


خرید کتاب حیات ذهن
جستجوی کتاب حیات ذهن در گودریدز

معرفی کتاب حیات ذهن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب حیات ذهن


 کتاب گوژپشت نتردام
 کتاب همدستی با بریتانیایی ها
 کتاب جزیره زیر دریا
 کتاب در کشور مردان
 کتاب جلاد
 کتاب آمریکائی آرام