کتاب را توی دستش سبک سنگین کرد گفت((یادت هست یک جا فرموده بود در آستانه حمله جمجمه ها را به خدا قرض دهید و به دشمن بزنید؟اگر خوب قرض بدهی ،گلوله هم که بخوری دردت نمیآید.حتا به گمانم متوجه هم نمیشوی.مثل یغلاوی که به همرزمت امانت دادی و گلوله سوراخش کرد...))


خرید کتاب جمجمه ات را قرض بده برادر
جستجوی کتاب جمجمه ات را قرض بده برادر در گودریدز

معرفی کتاب جمجمه ات را قرض بده برادر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جمجمه ات را قرض بده برادر


 کتاب اعترافات نات ترنر
 کتاب آخرین فراری
 کتاب لینکلن در برزخ
 کتاب زن جنگلی
 کتاب شبح آنیل
 کتاب جام زرین