کتاب های تاریخی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های تاریخی
 کتاب دعبل و زلفا

کتاب دعبل و زلفا

اثر مظفر سالاری از انتشارات آستان قدس رضوی


 کتاب رویای نیمه شب

کتاب رویای نیمه شب

اثر مظفر سالاری از انتشارات کتابستان


 کتاب شماس شامی

کتاب شماس شامی

اثر مجید قیصری از انتشارات افق


 کتاب پژوهشی در اساطیر ایران

کتاب پژوهشی در اساطیر ایران

اثر مهرداد بهار از انتشارات آگه


 کتاب از اسطوره تا تاریخ

کتاب از اسطوره تا تاریخ

اثر مهرداد بهار از انتشارات نشر چشمه


 کتاب ادبیات مانوی

کتاب ادبیات مانوی

اثر ابوالقاسم اسماعیل پور - مهرداد بهار از انتشارات کارنامه


 کتاب ادام بید

کتاب ادام بید

اثر جورج الیوت از انتشارات نشر نی


 کتاب حافظه ی خاطرات ما

کتاب حافظه ی خاطرات ما

اثر نیکول کراوس از انتشارات کتاب سده


 کتاب کجا می روی؟

کتاب کجا می روی؟

اثر هنریک سینکیویچ از انتشارات سمیر


 کتاب عاشق آتش فشان

کتاب عاشق آتش فشان

اثر سوزان سونتاگ از انتشارات نگاه